<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
PPA UVSS

High Security PPA UVSS

     ระบบกล้องสแกนใต้ท้องรถยนต์ PPA UV นวัตกรรมสำหรับการตรวจสอบใต้ท้องรถยนต์ PPA UV จะให้คุณมองเห็นสภาพใต้ท้องรถยนต์ที่เข้ามาในระบบฯได้ทุกส่วนอย่างชัดเจน และช่วยแจ้งเตือนให้ทราบถึงตำแหน่งที่อาจมีวัตถุแปลกปลอมที่อาจติดมาใต้ท้องรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถยนต์รถยนต์ผ่านเข้ามาในระบบฯครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ระบบตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมใต้ท้องรถยนต์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงนั้นต้องทำงานร่วมกับระบบอ่านป้ายทะเบียนที่มีความถูกต้องแม่นยำ

REF.

Product